Betingelser

Leietaker mottar etter bestilling en leiekontrakt, som skal signeres og returneres.

Leietakeren plikter å innbetale leie iht. tidsfristene i leiekontrakten.

Leietakeren plikter å behandle utleieobjektetene, og alt som hører disse til, på en forsiktig og behørig måte. Leietaker hefter for alle skader utover normal slitasje ved bruk som han eller de ledsagende personer har forårsaket. Røyking er strengt forbudt innendørs!

Bruk av åpen ild er forbudt, med unntak av i Bodega området (gassbluss i utekjøkken). Sigarettstumper skal under ingen omstendigheter stumpes rundt på eiendommen, eller i naturen ellers. Brannfaren er generelt svært stor i området, og det må utvises stor respekt for dette.

Bruk av basseng skjer på leietakers risiko. Leietaker plikter å overvåke barn i bassenget. Glass og andre knusbare objekter skal ikke tas ned på bassengarealet.

Når det er flere leietakere i huset, plikter leietakrer å vise hensyn. Alle fellesareal skal ryddes etter bruk. Det forventes ro på eidendommen etter klokken 24.00.

Ved leieforholdets opphør skal leietaker returnere utleverte nøkler og overlevere leieobjektet ryddet, med samme tilbehør og i samme stand som ved overtakelsen.

Hvis eiendommen før leieperiodens begynnelse av en eller annen grunn blir ødelagt og/eller ikke er beboelig, skal utleier gi beskjed til leietaker så snart som mulig og samtidig refundere innbetalt beløp som angår leieperioden. Utleier er i så tilfelle ikke erstatningsansvarlig for utgifter leietaker har pådratt seg i forbindelse leieforholdet.